The Fish Garden Bahrain

The Fish Garden Bahrain
1632 BUDAIYA ROAD
PO BOX 30255
JANOOSAN, 50420
Bahrain