Jiaxing Mirror Plastic Co., Ltd.

Jiaxing Mirror Plastic Co., Ltd.
NO. 28 HUIHONG ROAD
HUIMIN TOWN
JIASHAN, ZHEJIANG,
China