Longkou Yuneng Aquatic Food Co., Ltd.

Longkou Yuneng Aquatic Food Co., Ltd.
SHILIANG TOWN
LONGKOU CITY, SHADONG,
China