Nanhai Weiye Plastic Hardware

Nanhai Weiye Plastic Hardware
NO.59, ST.2, FENG YUAN XI
LONGJIN XI ROAD
GUANGZHOU, 510150
China